Dotační projekty

23.4.2024 –Realizace FVE ve společnosti ALTECH spol. s r.o. – CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001437

25.1.2024 – Nová generace šikmé schodišťové plošiny CZ.01.01.01/01/22_002/0000345

13.9.2023 – Úspory energií ve společnosti ALTECH CZ.01.04.01/01/22_006/0000367

31.8.2023 Zpřístupnění výzkumné infrastruktury potenciálním uživatelům, projekt: Rozšíření stávající VIK společnosti ALTECH, spol. s r. o. II, CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0026996

Zpřístupnění výzkumné infrastruktury potenciálním uživatelům
Rozšíření stávající VIK společnosti ALTECH, spol. s r. o. II, CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0026996
Označení stroje Typ stroje
1. Vertikální frézovací centrum – CNC frézka + příslušenství Technologie slouží pro potřeby vývojového střediska a umožňuje zkrácení výrobních časů při výrobě prototypových dílců – lepší flexibilita a přesnost při prototypové výrobě nových tvarů jednotlivých prvků, které již nelze vyrobit klasickou cestou.
2. Přenosný spektrometr Spektrometr slouží k analýze složení materiálu; tato kontrola umožňuje ověřovat deklarovanou kvalitu dodávaných materiálů, popřípadě skladbu materiálu po zušlechťování povrchů ocelových dílců.
3. Video měřicí systém Přístroj pro měření atypických tvarů, který porovnává rozměr ve vztahu k nakreslenému modelu, popřípadě k zadaným tolerancím určeného dílce.
4. Sada měřidel Sada měřidel k měření nových prvků na prototypových součástkách.
5. Ohýbačka trubek Stroj, který je schopen vyrobit trubky požadovaných parametrů a požadované přesnosti s minimální opakovatelností.
6. Lakovací kabina + kontejner na skladování nebezpečných látek (barvy) Kabina umožňuje lakovat a testovat vliv lakovacího média na plastové díly – umožní testovat lakování s minimálním dopadem na životní prostředí.
7. Bruska na nerez Při práci s nerezovými materiály je vyžadována také kvalita povrchu a samotné zpracování nerezových ocelí je nutné provádět mimo podobná zařízení určená k broušení klasické uhlíkové oceli.
8. Robot manipulační Umožňuje testování možností montáže jednotlivých komponent s přihlédnutím na využití robotického montážního pracoviště; možné využití pro cyklické testování prvků s přesně danou hodnotou zatížení; slouží také jako testovací stroj pro testování programů pro chod robotů ve spolupráci s dalšími stroji.
9. Vrtací centrum Pracoviště umožňuje vrtání dlouhých profilů strojním zařízením s vysokou přesností – umožňuje strojní vrtání otvorů v profilech o délkách až 6 metrů.
10. Ohraňovací lis včetně automatizace Technologie pro ohýbání prototypových dílů do délky 2 metrů – doplnění stoje o automatizace umožňuje ohýbání dílů s vyšší přesností a menšími energetickými nároky.
11. Automatická pila Stroj pro dělení materiálu v prototypové dílně – zvládne řez v požadované kvalitě a přesnosti; ve velkém počtu případů se tak ušetří čas při dalším zpracování (minimální přídavky pro obrábění) nebo se přímo řezem nahradí následná operace obrábění, kdy se po řezu odstraní drobné otřepy.
12. Lehký portálový jeřáb Technologie pro usnadnění manipulace s objemnějšími a těžšími prototypovými dílci.
13. Automatické (robotické) svařování Robot se dvěma různými technologiemi svařování – umožňuje plynule testovat různé typy svařování a vliv svárů na finální tvar a rozměry svařence; robotické rameno umožňuje maximálně přesné sváry za optimálních svařovacích podmínek při svařování; hned po návrhu samotného dílce a jeho samotném svaření vzniká znalost v podobě programu, přípravku a svařovacích podmínek, které následně slouží jako podklady při zavádění do sériové výroby; tyto informace se při vývoji ukládají pro každou testovanou variantu.
Kontaktní osoba: Ředitel výroby: Bc. Jan Rusnok Nováček, tel. 608 521 300

30.6.2023 Zpřístupnění výzkumné infrastruktury potenciálním uživatelům, projekt: Rozšíření stávající VIK a vybudování Centra VaV společnosti ALTECH, spol. s r. o., CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0018975

Zpřístupnění výzkumné infrastruktury potenciálním uživatelům
Rozšíření stávající VIK a vybudování Centra VaV společnosti ALTECH, spol. s r. o., CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0018975
Označení stroje Typ stroje
1. 3D tiskárna Profesionální průmyslová 3D tiskárna, pracující s materiálem PA 12. Pracovní prostor tiskárny umožňuje vytisknout díly do rozměru 380 x 284 x 350 mm. Výrobky z této tiskárny jsou pevnostně přibližně srovnatelné s díly vyráběnými technologií vstřikování a dovolí tak testovat navržené díly ve funkčních celcích.
2. 3D scanner 3D scanner pro měření rozměrných součástí (do rozměru 4 m), měření složitých 3D tvarů, neměřitelných ostatními technologiemi, výstup z tohoto může sloužit jako model pro 3D tisk.
3. CNC soustruh CNC soustruh pro potřeby prototypové výroby.
4. Video měřicí systém Video měřící systém je koncipován pro automatická měření a kontrolu rozměrů součástek pro potřeby VaV ve 2D i 3D. Měření probíhá s využitím optiky vybavené motorizovaným zoomem, osvětlením vzorku, posuv stolu je v rovině XY, rozměry stolu 200 x 300 mm, sonda pro měření v ose Z.
5. Sada nástrojů na ohýbačku trubek Sada nástrojů a dalšího příslušenství kompatibilní se stávajícími CNC ohýbačkami, kterými disponujeme v Prototypové dílně. Tyto nástroje slouží při vývoji, pro ohýbání prototypových dílů. Parametry nástrojů: tr. 70×3, R ohybu 180 a variabil, včetně trnů, včetně čelistí, redukcí a dalšího příslušenství.
6. Rotační lamelový kompresor s komponenty Zařízení slouží pro potřeby tlakového vzduchu pro postprocesing plastových dílů vytištěných na 3D tiskárně. Postprocesing je pískování tlakovým vzduchem a plastovými peletami v pískovacím boxu, slouží k sjednocení vzhledu vytištěných dílců.
7. Ohýbačka na pásoviny a hřebeny Speciální CNC ohýbačka profilů (pásovin a ozubených hřebenů) pro ohýbání speciálních geometrických tvarů prototypových dílů, nevyrobitelných konvenčními postupy.
Kontaktní osoba: Ředitel výroby: Bc. Jan Rusnok Nováček, tel. 608 521 300

26.9.2022 – Rozšíření stávající VIK společnosti ALTECH, spol. s r. o. II

18.6.2020 – Rozšíření stávající VIK a vybudování centra VaV

18.6.2020 – Nová generace šikmé schodišťové sedačky se zakřivenou dráhou

14.11.2019 – Zpřístupnění infrastruktury ostatním uživatelům – Program POTENCIÁL

30.4.2019 Zlínský kraj pomohl s projektem Nahrazení třískového obrábění metodou tváření

23.4.2019 Evropská unie pomohla s financováním projektu POŘÍZENÍ FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

10.5.2018 Evropská unie pomohla s financováním projektu INOVACE ALTECH STRATOS.

8.12.2017 Evropská unie pomohla s financováním projektu rekonstrukce a modernizace výrobních a skladovacích ploch

17.8.2015 Evropská unie pomohla s financováním projektu nového vývojového centra

1.7.2011 Evropská unie pomohla realizovat projekt Doprava imobilních osob do letadla

Společnost ALTECH, spol. s r.o., která je velmi dobře zapsána ve světě našich tělesně postižených spoluobčanů, úspěšně dokončila projekt „Doprava imobilních osob do letadla“ (reg. č.4.1.IN03/083). Projekt byl realizován s využitím prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) – Inovace – Inovační projekty – Výzva III. V rámci projektu se podařilo získat nová technologická vybavení pro výrobu schodišťových plošin pro dopravu imobilních osob do letadel. Největší přínos představují: kombinovaný laser, moderní vybavení hutního skladu a skladu polotovarů, manipulační technika a zázemí pro technický personál. Díky realizaci projektu bylo také vytvořeno několik nových pracovních míst.

7.10.2009 Evropská unie pomohla implementovat Manažerský informační systém

Společnost ALTECH, spol. s r. o. implementovala v průběhu roku 2009 nový Manažerský informační systém postavený na softwarových nástrojích IBM Cognos. Projekt byl realizován s využitím prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a dotace byla poskytnuta v souladu s cíli programu ICT v podnicích. Cílem projektu je umožnit vedoucím pracovníkům efektivněji provádět celkovou ekonomickou analýzu firmy a na jejím základě přijímat rozhodnutí nezbytná pro zajištění konkurenceschopnosti a pro další růst firmy, která je velmi dobře zapsána ve světě našich tělesně postižených spoluobčanů.