Jakým způsobem se uvádějí na trh plošiny? Vysvětlení plošina není výtah..

VNITROPODNIKOVÁ SMĚRNICE – ZPŮSOB UVEDENÍ PLOŠIN DO PROVOZU A PŘEDÁNÍ ZÁKAZNÍKOVI
Směrnice je zpracována na základě konzultace s Ing. Jiřím Horákem z TÜV SÜD Czech s.r.o. Postup při uvádění šikmých schodišťových a svislých zvedacích plošin do provozu se řídí Nařízením vlády č.176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení. Podle bodu 17. přílohy č.4 k tomuto nařízení, jsou námi vyráběné a instalované plošiny klasifikovány jako „Zařízení pro zvedání osob nebo osob a nákladů, u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost větší než tři metry“ a pro uvedení do provozu musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v § 5 odst. 3 a 4 NV č.176/2008 Sb.

Společnost ALTECH, spol. s r.o. uplatňuje postup podle § 5, odst. 3, písm. b), tedy „ES přezkoušení typu podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení a interní řízení výroby strojního zařízení podle bodu 3 přílohy č. 8 k tomuto nařízení“. ES přezkoušení typu je postup, kterým notifikovaná osoba (TÜV SÜD Czech s.r.o. Notifikovaná osoba č. 1017) zjišťuje a osvědčuje, že vzor strojního zařízení uvedeného v příloze č. 4 k tomuto nařízení splňuje požadavky tohoto nařízení. Uvedení výrobků na trh nebo do provozu je prováděno podle § 4, odst. 2.

Uživatel tedy při uvedení plošiny do provozu obdrží následující doklady:
– průvodní technickou dokumentaci, která obsahuje zejména návod k obsluze a další potřebné informace pro provoz a používání plošiny,
– ES prohlášení o shodě podepsané jednatelem společnosti, případně zmocněným a písemně jmenovaným zástupcem (písemné jmenování je nutné pro případnou kontrolu ČOI),
– předané zařízení musí být opatřeno označením shody CE.

Součástí průvodní technické dokumentace je protokol „Zkouška po ukončení montáže“, který vyplní zkušební technik po dokončení instalace zařízení, přezkoušení jeho bezchybné funkce a změření předepsaných elektrických veličin. Protokol opatří datem provedení zkoušky a svým podpisem.
Na zvláštní požadavek je možné doložit kopii certifikátu, případně inspekční zprávy z ES přezkoušení typu, ale není to nezbytně nutné. Nejvyšší váhu má ES prohlášení o shodě.
Zkušební technik je jmenován výrobcem zařízení na základě splnění odbornostních a kvalifikačních předpokladů, znalosti šikmých a svislých zvedacích plošin, způsobilosti k jejich instalaci, seřízení a provádění oprav a na základě dosažení potřebné praxe. Jmenování zkušebním technikem musí být provedeno písemně. V praxi se jedná o vystavení dokumentu s názvem „Oprávnění k montáži, zkoušení a opravám zařízení pro zvedání osob, vyráběných a dodávaných společností ALTECH, spol. s r.o“. Razítko není nezbytně nutné, protože se jedná o vnitropodnikový dokument, ale působí dobrým dojmem, když zkušební protokol obsahuje kromě podpisu také otisk razítka s logem společnosti, jménem a uvedením funkce zkušební technik (Pozor! – NEUVÁDĚT revizní technik).
Pozn.: Vyhrazená zdvihací zařízení (nejsou zařazeny v příloze č. 4 NV č.176/2008 Sb.) jako jsou výtahy, stavební výtahy, lanové dráhy, montážní plošiny, pohyblivé schody, apod. musí být uvedena do provozu revizním technikem, který musí mít odpovídající kvalifikaci a musí složit předepsané zkoušky u příslušného kontrolního orgánu.
POZOR! Povinností zhotovitele přívodního elektrického vedení pro připojení plošiny je zajistit revizní zprávu tohoto přívodu. Je třeba najít způsob, jakým řešit případy, kdy přípojku provádí pracovníci společnosti ALTECH, spol. s r.o.